snipt

Ctrl+h for KB shortcuts

GAS

hex2bin

#program konwertuje wprowadzon? liczb? 16-stkow? na binarn?
#jako parametry przyjmuje cyfry 0-9 i du?e litery A-F
#@author: Jakub J?dryszek

SYSEXIT = 1
SYSREAD = 3
SYSWRITE = 4
STDOUT = 1
STDIN = 0
EXIT_SUCCESS = 0

.align 32	#w celu przyspieniesznia wykonania

.text
msg_wprow: .ascii "Wprowad? liczb? w formacie heksadecymalnym(max 4 znaki)\n"
msg_wprow_len = . - msg_wprow #d?ugo?? ?a?cucha inicjalizacyjnego

msg_blad: .ascii "Wprowadzono niepoprawn? liczb? heksadecymaln?!\n"
msg_blad_len = . - msg_blad	#d?ugo?? ?a?cucha

.data
liczba: .ascii "  \n"		#?a?cuch przechowuj?cy liczb? hex
liczba_len = . - liczba		#d?ugo?c liczby

liczba_bin: .ascii "0000000000000000\n"	#liczba binarna
liczba_bin_len = . - liczba_bin		#d?ugo?? liczby binarnej

potegi: .byte 8,4,2,1

.global _start

_start:

 #wy?wietlenie napisu zach?caj?cego do wprowadzenia liczby
 movl $SYSWRITE, %eax		#wywo?anie funkcji SYSWRITE
 movl $STDOUT, %ebx		#powi?zanie wypisania z ekranem???
 movl $msg_wprow, %ecx		#pocz?tek napisu
 movl $msg_wprow_len, %edx	#d?ugo?? napisu
 int $0x80			#przerwanie(wypisanie na ekran)

 #wprowadzanie liczby
 movl $SYSREAD, %eax	#wywo?anie funkcji SYSREAD
 movl $STDIN, %ebx	#powi?zanie wypisania z klawiatur????
 movl $liczba, %ecx	#adres pocz?tkowy liczby
 movl $liczba_len, %edx	#d?ugo?? liczby
 int $0x80

 #obliczenie ilo?ci wprowadzonych cyfr
 movl $0, %ecx		#licznik do p?tli

licz:
 cmp $32, liczba(,%ecx,1)	#sprawdzamy czy spacja
 je koniec_licz		#je?li tak to koniec liczenia
 cmp $3, %ecx			#sprawdzamy czy max_d?ugo??
 je koniec_licz		#je?li tak to koniec liczenia
 incl %ecx
koniec_licz:

 #konwersja liczby
 #edi - rozmiar liczby(ile miejsc zajmuje)
 #esi - index1 dla hex
 #ebp - index2 dla bin
 #
 movl %ecx, %edi	#skopiowanie rozmiaru liczby
 movl $0, %esi		#zerujemy licznik
 movl $0, %edx 

przetwarzaj:
 movl $4, %edi
 cmp %esi, %edi		#je?li index równy rozmiarowi liczby
 je koniec_przetwarzania	#to koniec przetwarzania
 movl $0, %ebp			#wyzerowanie drugiego licznika
 mov liczba(,%esi,1), %bl	#kopiujemy znak do bl
 sub $48, %bl			#odejmujemy 48(aby dosta? cyfre/liter?)
 cmp $0, %bl			#sprawdzamy czy jest cyfra/litera
 jl blad			#je?li nie to b??d
 cmp $9, %bl			#sprawdzamy czy cyfra
 jg nie_cyfra			#je?li nie to sprawdzamy czy litera
cyfra:
 mov potegi(,%ebp,1), %al	#?adujemy odpowiedni? pot?g?
 cmp %al, %bl			#czy sk?adowa jest mniejsza od bierz. pot?gi
 jl zwieksz_licznik		#je?li tak to idziemy dalej
 movl $49, liczba_bin(%edx, %ebp, 1) #je?li nie to dajemy 1
 sub %al, %bl			#i odejmujemy pot?g? od liczby
zwieksz_licznik:
 incl %ebp			#zwi?kszamy indeks2
 cmp $4, %ebp			#sprawdzamy czy to ostatni
 jl cyfra			#je?li nie to konwertujemy dalej
 incl %esi			#je?li tak to zwi?kszamy indeks1
 addl $4, %edx
 jmp przetwarzaj		#i idziemy do kolejnej liczby hex	
  
nie_cyfra:
 sub $17, %bl			#odejmujemy 17(aby dosta? litere)
 cmp $0, %bl			#sprawdzamy czy jest litera
 jl blad			#je?li nie to b??d
 cmp $5, %bl			#sprawdzamy czy jest litera
 jg blad			#je?li nie to b??d
 add $10, %bl			#dodajemy, aby otrzyma? warto?? dziesi?tn?
litera:
 mov potegi(,%ebp,1), %al	#?adujemy odpowiedni? pot?g?
 cmp %al, %bl			#czy sk?adowa jest mniejsza od bierz. pot?gi
 jl zwieksz_licznik2		#je?li tak to idziemy dalej
 movl $49, liczba_bin(%ebp, %esi, 4) #je?li nie to dajemy 1
 sub %al, %bl			#i odejmujemy od liczby
zwieksz_licznik2:
 incl %ebp			#zwi?kszamy indeks2
 cmp $4, %ebp			#sprawdzamy czy to ostatni 
 jl litera			#je?li nie to konwertujemy dalej
 incl %esi			#je?li tak to zwi?kszamy indeks1
 jmp przetwarzaj		#i idziemy do kolejnej liczby hex

blad:
 #wy?wietlenie informacji o b??dzie
 movl $SYSWRITE, %eax		#wywo?anie funkcji SYSWRITE
 movl $STDOUT, %ebx		#powi?zanie z domy?lnym strumieniem wyj
 movl $msg_blad, %ecx		#adres pocz?tkowy napisu
 movl $msg_blad_len, %edx	#d?ugo?? napisu
 int $0x80			#wywo?anie przerwania(wy?wietlenie napisu)

koniec_przetwarzania:
 #wy?wietlenie wyniku
 movl $SYSWRITE, %eax		#wywo?anie funkcji SYSWRITE
 movl $STDOUT, %ebx		#powi?zanie z domy?lnym strumieniem wyj
 movl $liczba_bin, %ecx	#adres pocz?tkowy napisu
 movl $liczba_bin_len, %edx	#d?ugo?? napisu
 int $0x80			#przerwania(wy?wietlenie wyniku)

 #wyj?cie z programu
 movl $SYSEXIT, %eax
 movl $EXIT_SUCCESS, %ebx
 int $0x80	#przerwanie
https://snipt.net/embed/7e90508769eafd3136bb852f220b5eea/
/raw/7e90508769eafd3136bb852f220b5eea/
7e90508769eafd3136bb852f220b5eea
gas
GAS
132
2019-08-24T03:46:08
True
False
False
/api/public/snipt/13682/
hex2bin-1
<table class="highlighttable"><tr><td class="linenos"><div class="linenodiv"><pre><a href="#L-1"> 1</a> <a href="#L-2"> 2</a> <a href="#L-3"> 3</a> <a href="#L-4"> 4</a> <a href="#L-5"> 5</a> <a href="#L-6"> 6</a> <a href="#L-7"> 7</a> <a href="#L-8"> 8</a> <a href="#L-9"> 9</a> <a href="#L-10"> 10</a> <a href="#L-11"> 11</a> <a href="#L-12"> 12</a> <a href="#L-13"> 13</a> <a href="#L-14"> 14</a> <a href="#L-15"> 15</a> <a href="#L-16"> 16</a> <a href="#L-17"> 17</a> <a href="#L-18"> 18</a> <a href="#L-19"> 19</a> <a href="#L-20"> 20</a> <a href="#L-21"> 21</a> <a href="#L-22"> 22</a> <a href="#L-23"> 23</a> <a href="#L-24"> 24</a> <a href="#L-25"> 25</a> <a href="#L-26"> 26</a> <a href="#L-27"> 27</a> <a href="#L-28"> 28</a> <a href="#L-29"> 29</a> <a href="#L-30"> 30</a> <a href="#L-31"> 31</a> <a href="#L-32"> 32</a> <a href="#L-33"> 33</a> <a href="#L-34"> 34</a> <a href="#L-35"> 35</a> <a href="#L-36"> 36</a> <a href="#L-37"> 37</a> <a href="#L-38"> 38</a> <a href="#L-39"> 39</a> <a href="#L-40"> 40</a> <a href="#L-41"> 41</a> <a href="#L-42"> 42</a> <a href="#L-43"> 43</a> <a href="#L-44"> 44</a> <a href="#L-45"> 45</a> <a href="#L-46"> 46</a> <a href="#L-47"> 47</a> <a href="#L-48"> 48</a> <a href="#L-49"> 49</a> <a href="#L-50"> 50</a> <a href="#L-51"> 51</a> <a href="#L-52"> 52</a> <a href="#L-53"> 53</a> <a href="#L-54"> 54</a> <a href="#L-55"> 55</a> <a href="#L-56"> 56</a> <a href="#L-57"> 57</a> <a href="#L-58"> 58</a> <a href="#L-59"> 59</a> <a href="#L-60"> 60</a> <a href="#L-61"> 61</a> <a href="#L-62"> 62</a> <a href="#L-63"> 63</a> <a href="#L-64"> 64</a> <a href="#L-65"> 65</a> <a href="#L-66"> 66</a> <a href="#L-67"> 67</a> <a href="#L-68"> 68</a> <a href="#L-69"> 69</a> <a href="#L-70"> 70</a> <a href="#L-71"> 71</a> <a href="#L-72"> 72</a> <a href="#L-73"> 73</a> <a href="#L-74"> 74</a> <a href="#L-75"> 75</a> <a href="#L-76"> 76</a> <a href="#L-77"> 77</a> <a href="#L-78"> 78</a> <a href="#L-79"> 79</a> <a href="#L-80"> 80</a> <a href="#L-81"> 81</a> <a href="#L-82"> 82</a> <a href="#L-83"> 83</a> <a href="#L-84"> 84</a> <a href="#L-85"> 85</a> <a href="#L-86"> 86</a> <a href="#L-87"> 87</a> <a href="#L-88"> 88</a> <a href="#L-89"> 89</a> <a href="#L-90"> 90</a> <a href="#L-91"> 91</a> <a href="#L-92"> 92</a> <a href="#L-93"> 93</a> <a href="#L-94"> 94</a> <a href="#L-95"> 95</a> <a href="#L-96"> 96</a> <a href="#L-97"> 97</a> <a href="#L-98"> 98</a> <a href="#L-99"> 99</a> <a href="#L-100">100</a> <a href="#L-101">101</a> <a href="#L-102">102</a> <a href="#L-103">103</a> <a href="#L-104">104</a> <a href="#L-105">105</a> <a href="#L-106">106</a> <a href="#L-107">107</a> <a href="#L-108">108</a> <a href="#L-109">109</a> <a href="#L-110">110</a> <a href="#L-111">111</a> <a href="#L-112">112</a> <a href="#L-113">113</a> <a href="#L-114">114</a> <a href="#L-115">115</a> <a href="#L-116">116</a> <a href="#L-117">117</a> <a href="#L-118">118</a> <a href="#L-119">119</a> <a href="#L-120">120</a> <a href="#L-121">121</a> <a href="#L-122">122</a> <a href="#L-123">123</a> <a href="#L-124">124</a> <a href="#L-125">125</a> <a href="#L-126">126</a> <a href="#L-127">127</a> <a href="#L-128">128</a> <a href="#L-129">129</a> <a href="#L-130">130</a> <a href="#L-131">131</a> <a href="#L-132">132</a></pre></div></td><td class="code"><div class="highlight"><pre><span></span><span id="L-1"><a name="L-1"></a><span class="c">#program konwertuje wprowadzon? liczb? 16-stkow? na binarn?</span> </span><span id="L-2"><a name="L-2"></a><span class="c">#jako parametry przyjmuje cyfry 0-9 i du?e litery A-F</span> </span><span id="L-3"><a name="L-3"></a><span class="c">#@author: Jakub J?dryszek</span> </span><span id="L-4"><a name="L-4"></a> </span><span id="L-5"><a name="L-5"></a><span class="nf">SYSEXIT</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">1</span> </span><span id="L-6"><a name="L-6"></a><span class="nf">SYSREAD</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">3</span> </span><span id="L-7"><a name="L-7"></a><span class="nf">SYSWRITE</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">4</span> </span><span id="L-8"><a name="L-8"></a><span class="nf">STDOUT</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">1</span> </span><span id="L-9"><a name="L-9"></a><span class="nf">STDIN</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">0</span> </span><span id="L-10"><a name="L-10"></a><span class="nf">EXIT_SUCCESS</span> <span class="err">=</span> <span class="mi">0</span> </span><span id="L-11"><a name="L-11"></a> </span><span id="L-12"><a name="L-12"></a><span class="na">.align</span> <span class="mi">32</span> <span class="c">#w celu przyspieniesznia wykonania</span> </span><span id="L-13"><a name="L-13"></a> </span><span id="L-14"><a name="L-14"></a><span class="na">.text</span> </span><span id="L-15"><a name="L-15"></a><span class="nl">msg_wprow:</span> <span class="na">.ascii</span> <span class="s">&quot;Wprowad? liczb? w formacie heksadecymalnym(max 4 znaki)\n&quot;</span> </span><span id="L-16"><a name="L-16"></a><span class="nf">msg_wprow_len</span> <span class="err">=</span> <span class="p">.</span> <span class="p">-</span> <span class="no">msg_wprow</span> <span class="c">#d?ugo?? ?a?cucha inicjalizacyjnego</span> </span><span id="L-17"><a name="L-17"></a> </span><span id="L-18"><a name="L-18"></a><span class="nl">msg_blad:</span> <span class="na">.ascii</span> <span class="s">&quot;Wprowadzono niepoprawn? liczb? heksadecymaln?!\n&quot;</span> </span><span id="L-19"><a name="L-19"></a><span class="nf">msg_blad_len</span> <span class="err">=</span> <span class="p">.</span> <span class="p">-</span> <span class="no">msg_blad</span> <span class="c">#d?ugo?? ?a?cucha</span> </span><span id="L-20"><a name="L-20"></a> </span><span id="L-21"><a name="L-21"></a><span class="na">.data</span> </span><span id="L-22"><a name="L-22"></a><span class="nl">liczba:</span> <span class="na">.ascii</span> <span class="s">&quot; \n&quot;</span> <span class="c">#?a?cuch przechowuj?cy liczb? hex</span> </span><span id="L-23"><a name="L-23"></a><span class="nf">liczba_len</span> <span class="err">=</span> <span class="p">.</span> <span class="p">-</span> <span class="no">liczba</span> <span class="c">#d?ugo?c liczby</span> </span><span id="L-24"><a name="L-24"></a> </span><span id="L-25"><a name="L-25"></a><span class="nl">liczba_bin:</span> <span class="na">.ascii</span> <span class="s">&quot;0000000000000000\n&quot;</span> <span class="c">#liczba binarna</span> </span><span id="L-26"><a name="L-26"></a><span class="nf">liczba_bin_len</span> <span class="err">=</span> <span class="p">.</span> <span class="p">-</span> <span class="no">liczba_bin</span> <span class="c">#d?ugo?? liczby binarnej</span> </span><span id="L-27"><a name="L-27"></a> </span><span id="L-28"><a name="L-28"></a><span class="nl">potegi:</span> <span class="na">.byte</span> <span class="mi">8</span><span class="p">,</span><span class="mi">4</span><span class="p">,</span><span class="mi">2</span><span class="p">,</span><span class="mi">1</span> </span><span id="L-29"><a name="L-29"></a> </span><span id="L-30"><a name="L-30"></a><span class="na">.global</span> <span class="no">_start</span> </span><span id="L-31"><a name="L-31"></a> </span><span id="L-32"><a name="L-32"></a><span class="nl">_start:</span> </span><span id="L-33"><a name="L-33"></a> </span><span id="L-34"><a name="L-34"></a> <span class="c">#wy?wietlenie napisu zach?caj?cego do wprowadzenia liczby</span> </span><span id="L-35"><a name="L-35"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$SYSWRITE</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%eax</span> <span class="c">#wywo?anie funkcji SYSWRITE</span> </span><span id="L-36"><a name="L-36"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$STDOUT</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebx</span> <span class="c">#powi?zanie wypisania z ekranem???</span> </span><span id="L-37"><a name="L-37"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$msg_wprow</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#pocz?tek napisu</span> </span><span id="L-38"><a name="L-38"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$msg_wprow_len</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> <span class="c">#d?ugo?? napisu</span> </span><span id="L-39"><a name="L-39"></a> <span class="nf">int</span> <span class="no">$0x80</span> <span class="c">#przerwanie(wypisanie na ekran)</span> </span><span id="L-40"><a name="L-40"></a> </span><span id="L-41"><a name="L-41"></a> <span class="c">#wprowadzanie liczby</span> </span><span id="L-42"><a name="L-42"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$SYSREAD</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%eax</span> <span class="c">#wywo?anie funkcji SYSREAD</span> </span><span id="L-43"><a name="L-43"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$STDIN</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebx</span> <span class="c">#powi?zanie wypisania z klawiatur????</span> </span><span id="L-44"><a name="L-44"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$liczba</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#adres pocz?tkowy liczby</span> </span><span id="L-45"><a name="L-45"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$liczba_len</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> <span class="c">#d?ugo?? liczby</span> </span><span id="L-46"><a name="L-46"></a> <span class="nf">int</span> <span class="no">$0x80</span> </span><span id="L-47"><a name="L-47"></a> </span><span id="L-48"><a name="L-48"></a> <span class="c">#obliczenie ilo?ci wprowadzonych cyfr</span> </span><span id="L-49"><a name="L-49"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#licznik do p?tli</span> </span><span id="L-50"><a name="L-50"></a> </span><span id="L-51"><a name="L-51"></a><span class="nl">licz:</span> </span><span id="L-52"><a name="L-52"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$32</span><span class="p">,</span> <span class="no">liczba</span><span class="p">(,</span><span class="nv">%ecx</span><span class="p">,</span><span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="c">#sprawdzamy czy spacja</span> </span><span id="L-53"><a name="L-53"></a> <span class="nf">je</span> <span class="no">koniec_licz</span> <span class="c">#je?li tak to koniec liczenia</span> </span><span id="L-54"><a name="L-54"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$3</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#sprawdzamy czy max_d?ugo??</span> </span><span id="L-55"><a name="L-55"></a> <span class="nf">je</span> <span class="no">koniec_licz</span> <span class="c">#je?li tak to koniec liczenia</span> </span><span id="L-56"><a name="L-56"></a> <span class="nf">incl</span> <span class="nv">%ecx</span> </span><span id="L-57"><a name="L-57"></a><span class="nl">koniec_licz:</span> </span><span id="L-58"><a name="L-58"></a> </span><span id="L-59"><a name="L-59"></a> <span class="c">#konwersja liczby</span> </span><span id="L-60"><a name="L-60"></a> <span class="c">#edi - rozmiar liczby(ile miejsc zajmuje)</span> </span><span id="L-61"><a name="L-61"></a> <span class="c">#esi - index1 dla hex</span> </span><span id="L-62"><a name="L-62"></a> <span class="c">#ebp - index2 dla bin</span> </span><span id="L-63"><a name="L-63"></a> <span class="c">#</span> </span><span id="L-64"><a name="L-64"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="nv">%ecx</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edi</span> <span class="c">#skopiowanie rozmiaru liczby</span> </span><span id="L-65"><a name="L-65"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%esi</span> <span class="c">#zerujemy licznik</span> </span><span id="L-66"><a name="L-66"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> </span><span id="L-67"><a name="L-67"></a> </span><span id="L-68"><a name="L-68"></a><span class="no">przetwarzaj</span><span class="p">:</span> </span><span id="L-69"><a name="L-69"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$4</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edi</span> </span><span id="L-70"><a name="L-70"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="nv">%esi</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edi</span> <span class="c">#je?li index równy rozmiarowi liczby</span> </span><span id="L-71"><a name="L-71"></a> <span class="nf">je</span> <span class="no">koniec_przetwarzania</span> <span class="c">#to koniec przetwarzania</span> </span><span id="L-72"><a name="L-72"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebp</span> <span class="c">#wyzerowanie drugiego licznika</span> </span><span id="L-73"><a name="L-73"></a> <span class="nf">mov</span> <span class="no">liczba</span><span class="p">(,</span><span class="nv">%esi</span><span class="p">,</span><span class="mi">1</span><span class="p">),</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#kopiujemy znak do bl</span> </span><span id="L-74"><a name="L-74"></a> <span class="nf">sub</span> <span class="no">$48</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#odejmujemy 48(aby dosta? cyfre/liter?)</span> </span><span id="L-75"><a name="L-75"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#sprawdzamy czy jest cyfra/litera</span> </span><span id="L-76"><a name="L-76"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">blad</span> <span class="c">#je?li nie to b??d</span> </span><span id="L-77"><a name="L-77"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$9</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#sprawdzamy czy cyfra</span> </span><span id="L-78"><a name="L-78"></a> <span class="nf">jg</span> <span class="no">nie_cyfra</span> <span class="c">#je?li nie to sprawdzamy czy litera</span> </span><span id="L-79"><a name="L-79"></a><span class="nl">cyfra:</span> </span><span id="L-80"><a name="L-80"></a> <span class="nf">mov</span> <span class="no">potegi</span><span class="p">(,</span><span class="nv">%ebp</span><span class="p">,</span><span class="mi">1</span><span class="p">),</span> <span class="nv">%al</span> <span class="c">#?adujemy odpowiedni? pot?g?</span> </span><span id="L-81"><a name="L-81"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="nv">%al</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#czy sk?adowa jest mniejsza od bierz. pot?gi</span> </span><span id="L-82"><a name="L-82"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">zwieksz_licznik</span> <span class="c">#je?li tak to idziemy dalej</span> </span><span id="L-83"><a name="L-83"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$49</span><span class="p">,</span> <span class="no">liczba_bin</span><span class="p">(</span><span class="nv">%edx</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebp</span><span class="p">,</span> <span class="mi">1</span><span class="p">)</span> <span class="c">#je?li nie to dajemy 1</span> </span><span id="L-84"><a name="L-84"></a> <span class="nf">sub</span> <span class="nv">%al</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#i odejmujemy pot?g? od liczby</span> </span><span id="L-85"><a name="L-85"></a><span class="nl">zwieksz_licznik:</span> </span><span id="L-86"><a name="L-86"></a> <span class="nf">incl</span> <span class="nv">%ebp</span> <span class="c">#zwi?kszamy indeks2</span> </span><span id="L-87"><a name="L-87"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$4</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebp</span> <span class="c">#sprawdzamy czy to ostatni</span> </span><span id="L-88"><a name="L-88"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">cyfra</span> <span class="c">#je?li nie to konwertujemy dalej</span> </span><span id="L-89"><a name="L-89"></a> <span class="nf">incl</span> <span class="nv">%esi</span> <span class="c">#je?li tak to zwi?kszamy indeks1</span> </span><span id="L-90"><a name="L-90"></a> <span class="nf">addl</span> <span class="no">$4</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> </span><span id="L-91"><a name="L-91"></a> <span class="nf">jmp</span> <span class="no">przetwarzaj</span> <span class="c">#i idziemy do kolejnej liczby hex </span> </span><span id="L-92"><a name="L-92"></a> </span><span id="L-93"><a name="L-93"></a><span class="nl">nie_cyfra:</span> </span><span id="L-94"><a name="L-94"></a> <span class="nf">sub</span> <span class="no">$17</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#odejmujemy 17(aby dosta? litere)</span> </span><span id="L-95"><a name="L-95"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$0</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#sprawdzamy czy jest litera</span> </span><span id="L-96"><a name="L-96"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">blad</span> <span class="c">#je?li nie to b??d</span> </span><span id="L-97"><a name="L-97"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$5</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#sprawdzamy czy jest litera</span> </span><span id="L-98"><a name="L-98"></a> <span class="nf">jg</span> <span class="no">blad</span> <span class="c">#je?li nie to b??d</span> </span><span id="L-99"><a name="L-99"></a> <span class="nf">add</span> <span class="no">$10</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#dodajemy, aby otrzyma? warto?? dziesi?tn?</span> </span><span id="L-100"><a name="L-100"></a><span class="nl">litera:</span> </span><span id="L-101"><a name="L-101"></a> <span class="nf">mov</span> <span class="no">potegi</span><span class="p">(,</span><span class="nv">%ebp</span><span class="p">,</span><span class="mi">1</span><span class="p">),</span> <span class="nv">%al</span> <span class="c">#?adujemy odpowiedni? pot?g?</span> </span><span id="L-102"><a name="L-102"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="nv">%al</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#czy sk?adowa jest mniejsza od bierz. pot?gi</span> </span><span id="L-103"><a name="L-103"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">zwieksz_licznik2</span> <span class="c">#je?li tak to idziemy dalej</span> </span><span id="L-104"><a name="L-104"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$49</span><span class="p">,</span> <span class="no">liczba_bin</span><span class="p">(</span><span class="nv">%ebp</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%esi</span><span class="p">,</span> <span class="mi">4</span><span class="p">)</span> <span class="c">#je?li nie to dajemy 1</span> </span><span id="L-105"><a name="L-105"></a> <span class="nf">sub</span> <span class="nv">%al</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%bl</span> <span class="c">#i odejmujemy od liczby</span> </span><span id="L-106"><a name="L-106"></a><span class="nl">zwieksz_licznik2:</span> </span><span id="L-107"><a name="L-107"></a> <span class="nf">incl</span> <span class="nv">%ebp</span> <span class="c">#zwi?kszamy indeks2</span> </span><span id="L-108"><a name="L-108"></a> <span class="nf">cmp</span> <span class="no">$4</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebp</span> <span class="c">#sprawdzamy czy to ostatni </span> </span><span id="L-109"><a name="L-109"></a> <span class="nf">jl</span> <span class="no">litera</span> <span class="c">#je?li nie to konwertujemy dalej</span> </span><span id="L-110"><a name="L-110"></a> <span class="nf">incl</span> <span class="nv">%esi</span> <span class="c">#je?li tak to zwi?kszamy indeks1</span> </span><span id="L-111"><a name="L-111"></a> <span class="nf">jmp</span> <span class="no">przetwarzaj</span> <span class="c">#i idziemy do kolejnej liczby hex</span> </span><span id="L-112"><a name="L-112"></a> </span><span id="L-113"><a name="L-113"></a><span class="nl">blad:</span> </span><span id="L-114"><a name="L-114"></a> <span class="c">#wy?wietlenie informacji o b??dzie</span> </span><span id="L-115"><a name="L-115"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$SYSWRITE</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%eax</span> <span class="c">#wywo?anie funkcji SYSWRITE</span> </span><span id="L-116"><a name="L-116"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$STDOUT</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebx</span> <span class="c">#powi?zanie z domy?lnym strumieniem wyj</span> </span><span id="L-117"><a name="L-117"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$msg_blad</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#adres pocz?tkowy napisu</span> </span><span id="L-118"><a name="L-118"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$msg_blad_len</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> <span class="c">#d?ugo?? napisu</span> </span><span id="L-119"><a name="L-119"></a> <span class="nf">int</span> <span class="no">$0x80</span> <span class="c">#wywo?anie przerwania(wy?wietlenie napisu)</span> </span><span id="L-120"><a name="L-120"></a> </span><span id="L-121"><a name="L-121"></a><span class="nl">koniec_przetwarzania:</span> </span><span id="L-122"><a name="L-122"></a> <span class="c">#wy?wietlenie wyniku</span> </span><span id="L-123"><a name="L-123"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$SYSWRITE</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%eax</span> <span class="c">#wywo?anie funkcji SYSWRITE</span> </span><span id="L-124"><a name="L-124"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$STDOUT</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebx</span> <span class="c">#powi?zanie z domy?lnym strumieniem wyj</span> </span><span id="L-125"><a name="L-125"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$liczba_bin</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ecx</span> <span class="c">#adres pocz?tkowy napisu</span> </span><span id="L-126"><a name="L-126"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$liczba_bin_len</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%edx</span> <span class="c">#d?ugo?? napisu</span> </span><span id="L-127"><a name="L-127"></a> <span class="nf">int</span> <span class="no">$0x80</span> <span class="c">#przerwania(wy?wietlenie wyniku)</span> </span><span id="L-128"><a name="L-128"></a> </span><span id="L-129"><a name="L-129"></a> <span class="c">#wyj?cie z programu</span> </span><span id="L-130"><a name="L-130"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$SYSEXIT</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%eax</span> </span><span id="L-131"><a name="L-131"></a> <span class="nf">movl</span> <span class="no">$EXIT_SUCCESS</span><span class="p">,</span> <span class="nv">%ebx</span> </span><span id="L-132"><a name="L-132"></a> <span class="nf">int</span> <span class="no">$0x80</span> <span class="c">#przerwanie</span> </span></pre></div> </td></tr></table>
bin, hex, konwersja