snipt

Ctrl+h for KB shortcuts

Text only

MOTD

MOTD: v1.1 Released!
https://snipt.net/embed/4616ed1d61a1889b46fa29fe6cd75e62/
/raw/4616ed1d61a1889b46fa29fe6cd75e62/
4616ed1d61a1889b46fa29fe6cd75e62
text
Text only
1
2019-05-24T10:27:01
True
False
False
May 12, 2019 at 08:46 AM
/api/public/snipt/148316/
motd
<table class="highlighttable"><tr><td class="linenos"><div class="linenodiv"><pre><a href="#L-1">1</a></pre></div></td><td class="code"><div class="highlight"><pre><span></span><span id="L-1"><a name="L-1"></a>MOTD: v1.1 Released! </span></pre></div> </td></tr></table>

Text only

CNS

1
2
3
4
5
RAP- https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-multiple-access-protocols/
CAP- https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-controlled-access-protocols/
Error detection - https://www.geeksforgeeks.org/error-detection-computer-networks/
Congestion Control- https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks-congestion-control/
Analog and Digital Transmission - http://ecomputernotes.com/computernetworkingnotes/communication-networks/analog-versus-digital
https://snipt.net/embed/832a9f92ee12192b5104829677b74bc6/
/raw/832a9f92ee12192b5104829677b74bc6/
832a9f92ee12192b5104829677b74bc6
text
Text only
5
2019-05-21T08:06:54
True
False
False
/api/public/snipt/148303/
cns
<table class="highlighttable"><tr><td class="linenos"><div class="linenodiv"><pre><a href="#L-1">1</a> <a href="#L-2">2</a> <a href="#L-3">3</a> <a href="#L-4">4</a> <a href="#L-5">5</a></pre></div></td><td class="code"><div class="highlight"><pre><span></span><span id="L-1"><a name="L-1"></a>RAP- https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-multiple-access-protocols/ </span><span id="L-2"><a name="L-2"></a>CAP- https://www.geeksforgeeks.org/computer-network-controlled-access-protocols/ </span><span id="L-3"><a name="L-3"></a>Error detection - https://www.geeksforgeeks.org/error-detection-computer-networks/ </span><span id="L-4"><a name="L-4"></a>Congestion Control- https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks-congestion-control/ </span><span id="L-5"><a name="L-5"></a>Analog and Digital Transmission - http://ecomputernotes.com/computernetworkingnotes/communication-networks/analog-versus-digital </span></pre></div> </td></tr></table>

Markdown

Tải Theme WordPress (Mautranhdep.zip)

https://www.hoangweb.com/ chuyên thiết kế web WordPress uy tín & chất lượng. Chúng tôi cung cấp https://hoangweb.net đáp ứng nhiều lĩnh vực kinh doanh hiện nay. Liên hệ: https://www.hoangweb.com/lien-he/

https://snipt.net/embed/9b83e4736924770c0a2eefeb1ef86cee/
/raw/9b83e4736924770c0a2eefeb1ef86cee/
9b83e4736924770c0a2eefeb1ef86cee
markdown
Markdown
2
2019-05-24T07:45:56
True
False
False
Apr 30, 2019 at 04:10 AM
/api/public/snipt/148293/
tai-theme-wordpress-mautranhdepzip
<p><a href="#">https://www.hoangweb.com/</a> chuyên thiết kế web WordPress uy tín &amp; chất lượng. Chúng tôi cung cấp <a href="#">https://hoangweb.net</a> đáp ứng nhiều lĩnh vực kinh doanh hiện nay. Liên hệ: https://www.hoangweb.com/lien-he/</p>
hoangweb

Text only

git - set username and email

$ git config --global user.name "Your Name Comes Here"
$ git config --global user.email [email protected]
https://snipt.net/embed/b4f42850d1a10633849e4f5052806eeb/
/raw/b4f42850d1a10633849e4f5052806eeb/
b4f42850d1a10633849e4f5052806eeb
text
Text only
2
2019-05-24T18:51:43
True
False
False
Apr 04, 2019 at 04:58 AM
/api/public/snipt/148282/
git-set-username-and-email
<table class="highlighttable"><tr><td class="linenos"><div class="linenodiv"><pre><a href="#L-1">1</a> <a href="#L-2">2</a></pre></div></td><td class="code"><div class="highlight"><pre><span></span><span id="L-1"><a name="L-1"></a>$ git config --global user.name &quot;Your Name Comes Here&quot; </span><span id="L-2"><a name="L-2"></a>$ git config --global user.email [email protected] </span></pre></div> </td></tr></table>
git