sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $KEY